Preken voor eigen parochie

Artikelenreeks voor bestuurders die zich een mening willen vormen over de strategie en tactiek van sociale communicatie en de ontwikkelingen met betrekking tot het delen en publiceren van content, het werken in de cloud en de ommezwaai in het denken ten aanzien van interne en externe communicatie. Geschikt voor directieleden en bestuurders in het bedrijfsleven, non-profit organisaties, verenigingen en overheden.

Deel 3: Preken voor eigen parochie

In deel 1 en 2 hebben we gekeken naar de verschillende vormen van communicatie waarbij het initiatief bij de deelnemer ligt. In dit deel licht ik toe wat de invloed is van het algoritme van het Sociale Service Netwerk (SNS) op het bereik van jouw content en de beleving van het netwerk.

We kijken eerst weer even naar de kroeg als ontmoetingsplaats in de reële wereld. Hierbij zijn de locatie, de inrichting en het assortiment door de eigenaar ‘geprogrammeerd’. Deze zal ook trachten de sfeer te beïnvloeden door er een café met biljart van te maken of een modern lounge-café. Het is aan de bezoeker met wie hij het café bezoekt of wie hij aanspreekt. Ook de onderwerpen van gesprek zijn geheel aan de bezoeker, daar heeft het café geen invloed op.

Een SNS is niet aan een fysieke locatie gebonden en kent ook geen sluitingstijden. Een SNS is 100% digitaal en is volledig geprogrammeerd. De inrichting van het SNS is, net zoals bij het café, aan de eigenaar en biedt veelal een assortiment aan applicaties waaruit de bezoeker zelf een keuze kan maken. Wie de deelnemer spreekt (of anderszins contact houdt) op het SNS is aan een strikte voorwaarde gebonden; beide moeten deelnemen aan (een account hebben) het specifieke SNS. Dit is vergelijkbaar met de fysieke locatie van de kroeg.

Door deelname is het SNS in staat over de deelnemers informatie te vergaren doordat deelnemer deze informatie zelf verschaft, anderen deze informatie aanvullen, aan het SNS gelinkte websites additioneel surfgedrag verschaffen, locatie gegevens worden doorgegeven en beeldmateriaal van, door en over de deelnemer wordt geanalyseerd waaruit informatie wordt gedestilleerd. Deze informatie (onderschat dit niet) gebruikt elk SNS om de deelnemers voorstellen te doen voor bepaalde content of nieuwe contacten, interesse-groepen, bedrijven. In het begin was iedereen euforisch over deze nieuwe mogelijkheden. De kroegbaas was immers niet in staat om een nieuwe gast welkom te heten met de suggestie; ‘Welkom John, je kunt plaatsnemen in de bar waar we jouw merk whisky hebben of de ruimte hiernaast, waar we een groot scherm hebben waarop cricketwedstrijden zijn te volgen, gerookt mag worden en op dit moment Kees aanwezig is die vorige week nog een foto van jou heeft leuk gevonden. Best eng als dit zou gebeuren, toch?

Op het internet is de ervaring dat men dit in het begin wel makkelijk vond en maakte men graag gebruik om met iedereen die werd voorgesteld verbintenissen op het SNS aan te gaan. De meesten hadden immers geen omlijnd doel voor ogen, men was volop bezig het nieuwe medium zich eigen te maken.
Nu de eerste kennismakingsfase met het SNS achter de rug is worden we wat kritischer en bemerken we dat een netwerk van duizenden personen verspreid over de gehele wereld zonder echte relevantie geen toegevoegde waarde oplevert voor de deelnemer. Ook maakt een dergelijke samenstelling het voor het algoritme van het SNS het lastig om relevante voorstellen te doen voor nieuwe content, andere deelnemers, groepen of bedrijven. Het SNS lijkt dan aan waarde te verliezen.
De deelnemers die juist heel gericht acteren op het SNS genieten het voordeel dat zij als gevolg van hun specifieke gebruik heel gerichte voorstellen krijgen maar zullen zij niet ‘de andere kant van de medaille’ voorgeschoteld krijgen en zodoende beperkt deze strategie juist de objectiviteit in content en andere voorstellen die het algoritme van het SNS voortbrengt.

Voorbeeld: Een persoon die op een SNS zich profileert als politiek geïnteresseerd en aangeeft zelf rechts te stemmen en veel interactie heeft met personen van zijn favoriete rechtse partij, zal door het algoritme zelden of nooit suggesties krijgen uit een andere hoek. De content die deze persoon publiceert zal door het algoritme bij zoveel mogelijk andere rechts georiënteerde deelnemers onder de aandacht gebracht worden zodat uiteindelijk dit veel weg krijgt van ‘prediken voor eigen parochie’. De verzuiling van weleer wordt door algoritmes op SNS’s tot in het extreme doorgevoerd. Dit laatste is het tegenovergestelde van wat men in het algemeen van het internet zou verwachten; dat het mensen verbindt. In zekere zin doet het dit wel maar wel binnen de kaders die door het SNS worden gesteld, zijnde lidmaatschap van het specifieke SNS en volgens het algoritme dat op zoek gaat naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Eenmaal hiermee bekend kun je hier ook je voordeel mee doen. Maar dat vraagt wel een zekere tactiek en discipline. Het blijft dus wel oppassen voor het prediken voor eigen parochie effect. Als een bedrijf nieuwe klanten heeft het dus niet veel zin om die te werven binnen een groep waar merendeels bestaande klanten zitten, dit wekt alleen maar irritatie en miskenning op.

Volgend artikel in deze reeks is in de maak....


Heeft u alles volgens 'het boekje' gedaan en levert uw communicatie te weinig rendement? lees dan de gehele artikelenreeks en doe er uw voordeel mee. Mocht u advies in willen winnen dan kunt u mij bereiken via bericht@johnverschragen.nl


Waardeer je dit artikel? Je maakt me blij door het te delen op LinkedIn of Facebook.

Openbaar of besloten?

Artikelenreeks voor bestuurders die zich een mening willen vormen over de strategie en tactiek van sociale communicatie en de ontwikkelingen met betrekking tot het delen en publiceren van content, het werken in de cloud en de ommezwaai in het denken ten aanzien van interne en externe communicatie. Geschikt voor directieleden en bestuurders in het bedrijfsleven, non-profit organisaties, verenigingen en overheden.

Deel 2: Openbaar of Besloten? 

Wat beogen we met communicatie? Wat betekent een openbare communicatie versus een besloten communicatie?

Een op een

Als we met vrienden onderling communiceren is er altijd sprake van een bepaalde vertrouwelijkheid, openheid en eerlijkheid. Hoewel elke deelnemer aan het gesprek bepaalde kenmerken heeft (welke grotendeels bekend worden geacht) zullen deelnemers zich onthouden van een bepaalde agenda omdat in de vriendschap nu eenmaal overgave en respect een belangrijke rol spelen.
Een op X

Wanneer iemand zich in de openbaarheid begeeft, speelt de onbekendheid van de persoonskenmerken (van welke groepen zijn X lid) een belangrijke rol in de communicatie. Vanwege die onbekendheid betreft het onderwerp vaak zichzelf of dingen die men doet waarvan men denkt dat dit X aan zal spreken. De communicatie zal dan mogelijk aanleiding zijn voor X om ‘Me’ voor te stellen lid te worden van een van zijn groepen. Tegelijkertijd speelt privacy een rol. De meesten zijn terughoudend om in een ruimte met onbekende deelnemers ‘ziel en zaligheid’ bloot te leggen.


Een op N

Een tussenvorm is de communicatie binnen een groep. Hoewel er sprake is van een bepaalde homogeniteit (sportclub, politieke stroming, hobby, fanclub, levensovertuiging, etc) en er waarschijnlijk zich ook vrienden in de groep bevinden, doet zich hier een ander verschijnsel voor. Concurrentie en rangorde. Binnen de groep zullen mensen zich proberen te profileren en daarmee aan te geven dat zij een waardig lid van de groep zijn. De discussie in de groep (waar ook vrienden in zitten waarmee men ook buiten de groep verkeert) staat nu in dienst van de groep en niet in dienst van de vriendschap. Dit nuance verschil heeft effect op de vertrouwelijkheid en openheid tussen de vrienden binnen de groep.

Voor de bevordering van het groepsleven is een gezamenlijk platform (clubhuis, tempel, kerk, maar ook een besloten groep op social media) onontbeerlijk. De gemeenschappelijke factor bevordert de binding en vertrouwelijkheid waardoor minder op privacy gelet hoeft te worden. Het verschil tussen de reële en de virtuele wereld is dat het gezamenlijk platform in de reële wereld meestal fysiek is begrensd (clubhuis, sportvereniging, kerk) en de content en/of het platform in eigendom zijn van de groep en dat in de virtuele wereld de grenzen weliswaar door de beheerder op lid-niveau kunnen worden bewaakt maar er fysiek geen grenzen zijn en het eigendom (platform en/of content) meestal niet bij de groep ligt. Dit kan wel afbreuk doen aan de privacy van de groep in haar geheel.

In volgend artikel valt te lezen wat het effect is van het algoritme van het SNS op de communicatie. Nieuwe klanten werf je nu eenmaal niet in het klantenmagazine. Klik op deze regel om naar het volgende artikel te gaan.

Heeft u alles volgens 'het boekje' gedaan en levert uw communicatie te weinig rendement? lees dan de gehele artikelenreeks en doe er uw voordeel mee. Mocht u advies in willen winnen dan kunt u mij bereiken via bericht@johnverschragen.nl

Waardeer je dit artikel? Je maakt me blij door het te delen op LinkedIn of Facebook.

Wat is Social Media?

Artikelenreeks voor bestuurders die zich een mening willen vormen over de strategie en tactiek van sociale communicatie en de ontwikkelingen met betrekking tot het delen en publiceren van content, het werken in de cloud en de ommezwaai in het denken ten aanzien van interne en externe communicatie. Geschikt voor directieleden en bestuurders in het bedrijfsleven, non-profit organisaties, verenigingen en overheden.

Deel 1: Wat is sociale communicatie?

Sociale media betekent simpel gezegd: Media zonder professionele redactie.
Het is gecreëerd opdat mensen onderling berichten makkelijk en snel via internet (dus wereldwijd) kunnen uitwisselen zonder dat er een bepaalde redactie gevoerd word.

Nimmer daarvoor konden mensen wereldwijd met elkaar zo massaal, direct en snel, met elkaar in contact komen. De professionele media stond op zijn kop en wist zich even geen raad meer. De techniek was overweldigend en ontwikkelde zich erg snel in functionaliteit. Niet alleen tekst maar ook foto's en video kunnen nu snel of zelfs live met iedereen, aangesloten op internet, gedeeld worden.

Soms wordt sociale media wel eens vergeleken met een kroeg. Deze analogie zal ik in deze artikelenreeks vaker hanteren om de verschillen met sociale communicatie op internet te illustreren. Mensen, vreemden, vrienden ontmoeten elkaar in een kroeg en gesprekken komen tot stand. Deze kroegen, ontmoetingsplekken, waren tot op zekere hoogte ook geprogrammeerd door de uitbater. De eigenaar had bewust voor een bepaalde locatie gekozen en met de naam, inrichting, muziek en assortiment richtte hij zich op een bepaalde doelgroep.

Op internet, in het social media landschap, heten die ontmoetingsplekken: Twitter, Facebook, Google+, YouTube, SnapChat, Instagram etc. Het allergrootste belang van een SNS is aantal gebruikers en dekkingsgraad. In het begin richtte de SNS's zich puur op gebruikersgemak en functionaliteit voor individuele profielen om zoveel mogelijk deelnemers aan te trekken. De vergelijking met de kroeg als ontmoetingsplek stamt uit deze beginfase van sociale netwerk services. Bedrijven, overheden, maar ook de politie of de schooljuf; ze waren gewoonweg niet aanwezig dus de beleving bij de deelnemers was er een van vrijheid en onderling verkeren (het feit dat de ontmoetingsplek in eigendom is van een commercieel bedrijf werd ter kennis aangenomen en gebruiksvoorwaarden werden zonder te lezen geaccepteerd).

De geweldige toename in aantallen deelnemers op SNS's als Facebook en Twitter hebben de reclame- en marketing jongens wakker geschud. Waar zij voorheen in de kroeg niet de kans hadden om op acceptabele wijze in te breken in de gesprekken aldaar om hun reclameboodschappen te verkondigen kunnen zij dit op een SNS wel. Bovendien verschaft het SNS aan reclamemakers heel uitgebreide informatie over de doelgroep en kan het resultaat tot op een simpele muisklik worden gemeten. De doelgroep geeft deze informatie over zichzelf en anderen gratis en vrijwillig door aan het SNS in ruil voor het gebruik van de ontmoetingsplek.

Momenteel is er op de meeste SNS's een plek in geruimd voor bedrijven, overheden, NGO's etc. Naast persoonlijke profielen van deelnemers kunnen bedrijven zich middels bedrijfspagina's of 'kanalen' profileren en kunnen deelnemers deze pagina's volgen om updates te ontvangen in hun berichten-overzicht. Niet iedereen is blij met deze uitbreiding en bijvoorbeeld onder de jeugd zag je op het moment dat Facebook ook door de leraar, de wijkagent en de ouders in gebruik genomen werd een vlucht naar applicaties als WhatsApp om de privacy van de vriendengroep weer terug te winnen. De meesten echter blijven, eenmaal vertrouwt met de functionaliteit, actief op het gekozen SNS's omdat de 'vrienden' daar nu eenmaal ook zitten.

Waar de term 'Sociale Media' vooral refereerde aan onderlinge communicatie tussen personen en daarom de vergelijking met een kroeg gestand deed, zijn de meer volwassen SNS's uitgegroeid tot een afspiegeling van de maatschappij en krijgen alle partijen uit de reële wereld daar een eigen plek en bijbehorende functies. De frictie die dit oplevert tussen de organisatie van onze reële wereld (overheid - burger) en de organisatie van de virtuele wereld (deelnemer - commerciële eigenaar van het platform) valt buiten de scope van deze artikelenreeks.

In volgend artikel valt te lezen wat de verschillende effecten zijn tussen communiceren op een SNS in het openbaar of in een besloten groep. Gedrag en omgeving hebben effect op de inhoud en de wijze van communiceren. Hou hier rekening mee als je bepaalde content in- of extern wilt communiceren. Klik op deze regel om naar het volgende artikel te gaan.

Heeft u alles volgens 'het boekje' gedaan en levert uw communicatie te weinig rendement? lees dan de gehele artikelenreeks en doe er uw voordeel mee. Mocht u advies in willen winnen dan kunt u mij bereiken via bericht@johnverschragen.nl

Waardeer je dit artikel? Je maakt me blij door het te delen op LinkedIn of Facebook.

Waarom werken in de Cloud?

In de cloud wordt samenwerken pas écht een oplossing.

Een dropbox is geen oplossing voor samenwerken. In dit artikel toont de auteur het verschil tussen de oude manier van documenten uitwisselen, de tussenoplossing in de vorm van een dropbox en samenwerken in de Google Cloud.


Documenten uitwisselen in het verleden

Gôh, wat waren we blij met het internet! We konden berichten uitwisselen via email en we hebben nog nauwelijks postzegels nodig. Al snel konden we ook bijlagen meesturen. Dit konden documenten, foto's of video filmpjes zijn zolang het maar niet al te veel MB's bedroeg (afhankelijk van de provider). We hadden een computer met een harddisk en (betaalde) computerprogramma's om te emailen, teksten op te stellen, te bewerken en op de harddisk op te slaan.

Persoon A kon door het bijvoegen van een document aan een email, dit document naar persoon B sturen. Je kunt dit vergelijken met een envelop(email) en een brief(bijlage).

In feite werd er een duplicaat verzonden naar persoon B. Deze persoon plaatste dit duplicaat op zijn eigen harddisk en zo bestonden er dus twee exemplaren van het zelfde document. Totdat persoon B. dit document ging wijzigen met zijn eigen tekstverwerkingsprogramma. Indien hij deze wijzigingen weer wilde delen met persoon A. moest hij deze persoon weer een email sturen met als bijlage een nieuw duplicaat van het gewijzigde document. Na ontvangst had A. twee versies van het document op zijn/haar harddisk staan.

De nadelen hiervan waren dat beide personen een computer met harddisk en computerprogramma's nodig hadden om dit te kunnen doen, er verschillende versies ontstonden die handmatig moesten worden bijgewerkt en afhankelijk van het aantal betrokken personen er vele duplicaten op verschillende computers (beveiliging, rechten, privacy) stonden waarover de auteur nauwelijks nog controle had.

Een dropbox is niet echt een oplossing

Een dropbox kun je vergelijken met een container op straat waar de eigenaar van bepaalt wie er toegang heeft tot de inhoud. Het is geen plek om samen te werken maar meer een plek op internet waar documenten worden gestald. De enige oplossing die het biedt is opslagruimte in de Cloud.

Persoon A. plaatst een kopie van Y in de dropbox en stuurt B. een bericht met een link naar het document. B. kan dit document downloaden naar eigen harddisk en met eigen (betaalde) programma's bewerken. 

Nog steeds kleeft hier het nadeel aan dat beide personen eigen (bij voorkeur dezelfde) programma's nodig hebben om de documenten te bewerken en ontstaan er na bewerking verschillende versies van hetzelfde document die moeten worden gewisseld tussen de container en de eigen harddisk.

Samenwerken in de Google Cloud

Steeds meer mensen zijn het beu om op ingewikkelde wijze computers en privacy te moeten beschermen middels virusprogramma's, anti-phishingware, spam-filters, adware, etc. Met als gevolg dat de minder ervaren gebruiker een verhoogd risico loopt op internet. Behalve de eigen computerprogramma's lopen ook de documenten op de harddisk gevaar om geïnfecteerd te raken en door het versturen of delen via een dropbox verspreid te worden.

Samenwerken in de cloud is dé oplossing maar vraagt wel een andere kijk op samenwerken en begrip van dit fenomeen. Omdat niet iedereen tegenwoordig nog computers (oude configuratie) gebruikt, maar ook tablets (zonder harddisk), Chromebooks en smartphones is samenwerken in de Cloud ook een oplossing om deze personen te betrekken.
Beschik je over een Google Account, dan beschik je ook over gratis ruimte in de Cloud genaamd Drive. Deze ruimte is meer dan alleen opslag.
Het apparaat waarmee je het internet bezoekt hoeft geen eigen opslag meer te hebben, in feite heb je alleen een browser en een Google account nodig. De programma's waarmee je de documenten in de Cloud bewerkt staan ook in de Cloud. Je hebt dus lokaal geen extra programma's nodig (scheelt licentiekosten, updates, beveiliging).

Andere kijk op samenwerken
In de Cloud bestaat er nog maar één document, het origineel. Door anderen rechten te verlenen op dit document kunnen anderen afhankelijk van toegekende rechten documenten bekijken, wijzigen of uitsluitend opmerkingen maken in de kantlijn. In geval van wijzig-rechten houdt Google bij door wie en wanneer wijzigingen zijn aangebracht en is er volledige controle over versiebeheer.

De documenten staan dus niet meer op het eigen apparaat! Dat is even wennen. Laat je niet afschrikken door allerlei complot theorieën, dat Google teveel van je weet en dat Google niet veilig zou zijn. Het is Google's business om u op veilige wijze van haar Cloud gebruik te laten maken en Transparantie (vindbaar maken) is geheel iets anders dan rechten toe eigenen. (Twijfel je hieraan? Lees dan de voorwaarden van Google en bekijk je Google Dashboard en Inactiviteits-instellingen. Dan vergewis je jezelf ervan dat jij zelf ten alle tijden eigenaar bent van je Cloud content). 

Misschien heb je het al eens meegemaakt, computer kapot, harddisk begeven, memorystick kwijt. Jouw documenten in de Cloud raak je nooit meer kwijt en je kunt er op elk apparaat, overal ter wereld bij. Kwestie van inloggen op je account. En je bent nooit meer gebonden aan een vaste leverancier van hardware of software. Wil je geen Windows computer meer? Wil je Linux (public domain), chromebook of Apple gaan gebruiken? De keuze is voortaan aan jou want je bent nu geheel vrij in je keuze. Je kunt zelf je prijs/kwaliteit van apparatuur bepalen.

De grootste verbazing zal ontstaan wanneer je ontdekt dat verschillende personen tegelijkertijd in een document kunnen werken! Middels een icoontje boven in het scherm kun je zien wie er 'ingelogd' zijn op het document en kun je aan de hand van een corresponderend kleurtje zien wie wat wijzigt/toevoegt. Leuk om te zien en handig wanneer je met anderen in een projectgroep zit en samenwerkt op documenten. Het maakt ook meteen duidelijk wat het grote voordeel van de Cloud is.

Google laat ook andere bedrijven toe in de Cloud. Deze kunnen in diezelfde ruimte applicaties aanbieden om het jou mogelijk te maken jouw documenten, foto's of films in de Cloud te bewerken.

Wil je kennismaken met de nieuwe manier van samenwerken? Kleine bedrijven, projectgroepen of verenigingen kunnen vaak al voordeel halen uit 1 account door het delen van facturen, documenten met klanten of leden. Maak een Google account aan en probeer het eens uit!

Google Cloud is beschikbaar voor particulieren via een Google account en in de vorm van Google Apps for Work voor bedrijven en voor Non-Profit organisaties. Mocht je ondersteuning willen hebben, neem dan contact met mij op.

Donatieprogramma voor Non-Profits

Donaties van IT-producten en diensten voor stichtingen en verenigingen

In dit artikel (voornamelijk samengesteld uit teksten afkomstig van de website van TechSoup) wil ik mijn lezers opmerkzaam maken op de optie voor Non-Profits om gebruik te maken van donaties door IT-leveranciers. De Digitale Klusjesman kan u helpen met het kwalificatieproces en indien u voor Google Apps for Non-Profits kiest, het opstellen van een implementatieplan, invoering en beheer. Eventueel is de Digitale Klusjesman beschikbaar als projectmanager of consultant voor uw gehele implementatie-traject.

TechSoup Nederland wordt beheerd door SOCIALware vzw (Vereniging zonder Winstoogmerk), opgericht in België in 2007. Haar missie is om de maatschappelijke organisaties uit te rusten met de technologie die ze nodig hebben om hun sociale opdracht te vervullen.

Als non-profit organisatie begrijpen we goed wat de uitdagingen zijn van de maatschappelijke organisaties. We zijn ervan overtuigd dat technologie een hefboom kan vormen voor de impact van hun sociale actie.

Sinds 2009 helpen wij onder de naam ‘Techsoup Nederland’ stichtingen en verenigingen om zich op professionele wijze uit te rusten met de meest recente IT producten, dankzij donaties of speciale non-profit kortingen van grote spelers, zoals Adobe, Autocad, Cisco, Google (Google Apps voor non-profitorganisaties), Microsoft, Symantec en andere. Dit programma bieden we aan in samenwerking met het wereldwijde Techsoup Global Netwerk. SOCIALware is onafhankelijk van de partners met wie ze samenwerkt.

TechSoup rust de maatschappelijke organisaties uit met de technologie -oplossingen en vaardigheden die ze nodig hebben om globaal en lokaal de levensomstandigheden te verbeteren. Of u middelen kan geven of op zoek ben naar oplossingen, TechSoup vergemakkelijkt de uitwisseling.

Als een betrouwbare partner voor bijna drie decennia, levert TechSoup zowel de digitale platforms als de persoonlijke ervaring die mensen in staat stellen om samen te werken aan een meer rechtvaardige wereld.

Alle partners van dit netwerk zijn toonaangevende maatschappelijke organisaties die in hun land programma’s aanbieden voor capaciteitsopbouw van de verenigingssector. Ze passen het TechSoup aanbod aan aan de specifieke realiteit van hun lokaal middenveld en dragen zo bij tot de opbouw van de deskundigheid van het globale netwerk.

Samen hebben ze 650.000 organisaties bereikt met de technologie die ze nodig hebben om levens te verbeteren en hebben ze technologische hulpmiddelen en diensten geleverd voor een globale waarde van meer dan 5 miljard US$.

Hoe het TechSoup programma uw non-profit organisatie kan helpen
Beschikken over moderne technologie is belangrijk voor uw organisatie, maar neemt een te grote hap uit het budget? Iedereen verwacht dat non-profit organisaties een maximum aan middelen besteden aan hun maatschappelijke dienstverlening eerder dan hun administratie.

Techsoup helpt non-profit organisaties om zich professioneel uit te rusten met de meest up to date producten door ze gratis of aan zeer lage prijs toegang te geven de producten van de grote IT-leveranciers, zoals Adobe, Cisco, Microsoft, Symantec, en vele andere... Dit maakt deel uit van het maatschappelijk engagement van deze bedrijven.

Uw organisatie kan op die manier producten verkrijgen, onder de vorm van donatie - mits een kleine financiële bijdrage voor onze administratiekosten - of aan een zeer hoge korting. De toegepaste administratiekost bedraagt gemiddeld 5% van de lijstprijs van de producten, wat neerkomt op een korting van om en bij de 95% voor het merendeel van de producten.

Voor wie?
Nederlandse non-profit organisaties, in de ruime zin werkzaam in de sociale sector, komen in aanmerking voor TechSoup Nederland als ze:
  • Een stichting, vereniging of kerkelijke organisatie (Art 2 BW 2) zijn
  • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) of Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) zijn.
Dit wordt gevalideerd aan de hand van de statuten, website en openbare informatiebronnen.

Het programma is ook toegankelijk voor openbare bibliotheken, zelfs al zijn deze geen stichting of vereniging.

Heeft u vragen of wilt u contact hierover, kunt u via deze pagina contact met mij opnemen.